Podporni ukrepi

V prizadevanjih za premagovanje ovir, s katerimi se srečujejo zaposlene ženske in še posebej mlade mamice, so različne vlade, nevladne organizacije in tudi velika podjetja razvile vrsto programov v podporo delavkam.

Naš cilj v projektu HAVING IT ALL, je pregledati zakonodajo in najboljše prakse na področju zaposlovanja žensk z družinami in otroki. Posebna pozornost bo namenjena ženskam po vrnitvi na delo po porodniški, dolgotrajni bolezni oziroma invalidnosti. Preverili bomo že izvedene raziskave in najboljše prakse v Sloveniji, drugih državah EU, ZDA in drugje. V okviru pregleda bomo pripravili model za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih žensk, navedli bomo najmanj 15 ukrepov in pripravili 5 najboljših ukrepov, ki se bodo pilotno implementirali v podjetjih.

S tem projektom se trudimo oblikovati seznam reform in ukrepov, s katerimi bi ženske na delovnem mestu podprli in izboljšali njihov položaj, s čimer bi istočasno podpirali mala in velika podjetja, da bi ustvarila več delovnih mest in povečali zaposlenost žensk.

 

Izbrani podporni ukrepi 

 

1. Fleksibilen delovni čas – semafor

Opis podpornega ukrepa:

Ukrep je posebna oblika  fleksibilnega delovnega časa. Namenjen je upravljanju in prilagajanju delovnega časa obsegu dela znotraj točno določenih področij dela. Ukrep deluje v treh sklopih delovnga časa:

 • Zeleno območje delovega časa (zaposleni imajo svobodno izbiro prihoda in odhoda na izbranem območju): 7-8h in 14-17h
 • Rumeno območje delovnega časa (zaposleni imajo možnost izbire omejeno v dogovoru z vodjem): prihod ob 6h in odhod po 17h
 • Rdeče območje delovnega časa (zaposleni nimajo možnost izbire na tem območju): obvezna prisotnost med 8-14h

Izbrana območje se lahko prilagodijo potrebam posameznih podjetij. Priporoča pa se razdelitev na tri območja, ki so opisana zgoraj. Proporcionalni del fleksibilnosti prihoda in odhoda se v dogovoru z vodjem omogoči tudi zaposlenim s skrajšanim delovnim časom.

Korist podpornega ukrepa:

 • lažje usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti
 • zmanjšana odsotnost z dela in stres na delovnem mestu
 • večje zadovoljstvo in produktivnost zaoslenih

 

2. Časovni konto delovnega časa

Opis podpornega ukrepa:

Opravljene nadure (višek ur) se beleži kot časovno dobroimetje ali kot delovne ure. Časovno dobroimetje lahko zaposleni izkoristijo za plačano odsotnost z dela v skladu s predhodnim dogovorom z vodjem in protokolom o uporabi dobroimetja/viška ur, tudi kot celodnevno odsotnost. Zaposleni lahko dobroimetje ur prenaša iz meseca v mesec, do tri mesece, nato mu dobroimetje nad določeno višino propade. Seveda se posamezne ure prilagodi potrebam posameznih podjetij.

Korist podpornega ukrepa:

 • lažje usklajevanje delovnega prcesa in pravic do koriščenja dobroimetja
 • večje zadovoljstvo zaposlenih

 

3. Otroški časovni konto delovnega časa

Opis podpornega ukrepa:

Ta podporni ukrep daje delavcem z otroki nekaj dodatnih prostih dni, ker je zaradi njihovega položaja potrebujejo nekaj dodatnih prostih dni za boljše usklajevanje družinskih obveznosti. Starši dobijo dodaten prost delovni dan za prvi šolski dan otroka v prvem razredu osnovne šole in dodatni prost delovni dan za informativni dan pri prehodu v srednjo šolo. V tednu ko se otroka uvaja v vrtec, se zaposlenemu omogoči fleksibilni delavnik z zmanjšano časovno prisotnostjo.

Korist podpornega ukrepa:

 • poveča se motivacija za delo in pripadnost organizaciji
 • zmanjša se stiska in stres zaposlenih pri pomembnih dnevnih svojih otrok
 • utrjevanje vrednote »družini prijazno podjetje« znotraj podjetja

 

4. Podjetja morajo preučiti svoje predpostavke o zaposlenih

Opis podpornega ukrepa:

Večja enakopravnost na delovnem mestu se lahko doseže samo, če podjetja preučijo svoja stališča, percepcije, glede na spol, delo in uspehu na delovnem mestu. Problem je, da večina podjetij ponuja svojim zaposlenim fleksibilne pogodbe o delovnem razmerju, vendar so zaposleni, ki izkoristijo to opcijo pogodbe pogosto stigmatizirani. Na primer, če ima delovna mati dovoljenje za delo od doma nekaj dni na teden, se jo lahko stigmatizira kot delovna mati, ki ne opravlja enakih delovnih ure kot njeni kolegi na delu. Fleksibilne delovne pogodbe se morajo ponujati in organizirati sistematično in kolektivno namesto individualno, če želimo zmanjšati stigmo zaposlenih. Za doseganje enakopravnosti na delovnem mestu se mora odpraviti stigma, da je idealen delavec moški, ki bolj produktiven in stalno razpoložljiv. Ženske so še vedno v slabšem položaju od moških, ker temeljne predpostavke, ki oblikujejo prakse in politike podjetij in institucij, podpirajo moške in njihove življenjske izkušnje.

Korist podpornega ukrepa:

 • večje zadovoljstvo zaposlenih
 • učinkovitejše upravljanje družinskih obveznosti
 • spodbujati enakost spolov

 

5. Zagotovite predvidljive delovne ure

Opis podpornega ukrepa:

Sliši se preprosto, kajne? Toda za urne delavce, ki so nedosledno razporejeni je nepredvidljivo delo, to lahko vir stresa in nestabilnosti, zaradi česar se vsi v družini še toliko težje uskladijo, da poskrbijo za potrebe otrok in družine. Naša najboljša podjetja, ki zaposlujejo urne delavce vedo, kako je pomembno načrtovanja urnikov zaposlenih za izboljšanje položaja zaposlenih.

Korist podpornega ukrepa:

 • zaposlenim pomaga pri načrtovanju družinskih obveznosti
 • izboljša usklajevanje med družino in delom